środa, 11 kwietnia 2018

POWIATOWY KONKURS NA ILUSTRACJĘ DO KSIĄŻKI "Słowem malowane" - edycja 2018Słowem malowane

REGULAMIN
POWIATOWEGO KONKURSU
NA  ILUSTRACJĘ  DO KSIĄŻKI


I ORGANIZATOR
Szkoła Podstawowa nr 45 ul. Zakątek 20, 41-907 Bytom

II PATRON KONKURSU     III  CELE  KONKURSU
- popularyzacja czytelnictwa,
- wyzwalanie twórczej aktywności uczniów,
- promocja młodych talentów


IV POSTANOWIENIA OGÓLNE                                                                                                        
1. Termin: do 10.05.2018 r.
2. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych  oraz  gimnazjów i odbywać się będzie w dwóch kategoriach:
• kategoria I – klasy IV-VI
• kategoria II – klasy VII oraz II i III gimnazjum

3. Przedmiotem konkursu jest wykonanie ilustracji wybranego fragmentu literackiego do dowolnej, wybranej przez siebie książki.

V  ZASADY  UCZESTNICTWA                                                                               

1. Prace można wysyłać do dnia 10.05.2018 r. (w przypadku wysyłki decyduje data stempla pocztowego) na adres: Szkoła Podstawowa nr 45 ul. Zakątek 20  41-907 Bytom  lub dostarczyć osobiście.

2. Do każdej pracy należy dołączyć KARTĘ ZGŁOSZENIA (załącznik 1). Karta zgłoszenia dostępna u Organizatora konkursu.

3. W celu przygotowania publikacji konieczne jest wysłanie fragmentu książki,
do którego została wykonana ilustracja (plik w formacie doc. docx) drogą mailową                       na adres: ewelina.majewska@op.pl

4. Wymogi techniczne dotyczące wykonania pracy:
  • ilustracja: format A3 lub A2 – rysunek, malarstwo, grafika, itp. (techniki płaskie, wypukłe, dowolne)
5. Uczestnik konkursu oświadcza, że jest autorem zgłoszonej pracy i posiada do niej wszelkie prawa autorskie. Równocześnie wyraża zgodę na wykorzystanie pracy w celach promocji konkursu poprzez jej umieszczenie na stronie internetowej szkoły. Wszystkie nadesłane prace będą również częścią wystawy  pokonkursowej, która odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bytomiu. O dokładnym terminie wystawy Organizator konkursu poinformuje drogą e-mailową i telefoniczną.

VI  KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH                                                                              
1. Prace konkursowe będą oceniane w oparciu o poniższe kryteria:
a) zgodność z tematem
b) staranność wykonania, estetyka pracy
c) kreatywność
d) ogólne wrażenie estetyczne.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac niezwiązanych z tematyką konkursu  lub sprzecznych z dobrymi obyczajami, naruszającymi ogólnie przyjęte wartości.

3. Prace konkursowe oceniać będzie specjalnie powołane jury  w skład, którego wchodzą przedstawiciele Organizatora konkursu: nauczyciel języka polskiego, nauczyciel bibliotekarz i nauczyciel plastyki.

4. Ocena jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

5. Prace konkursowe będą dodatkowo opublikowane na stronach internetowych  Organizatora www.sp45bytom.pl oraz na stronie szkolnego bloga literackiego                                                         kulturalnie-nakreceni.blogspot.com

VII  NAGRODY     
                                                                                                                         
1. Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach:
• kategoria I – klasy IV- VI
• kategoria II – klasy VII i II i III gimnazjum

2. W każdej z kategorii wymienionych w pkt. 1 zostaną przyznane trzy nagrody: za zajęcie I, II i III miejsca w konkursie. Organizator zastrzega sobie również możliwość przyznania wyróżnień.

3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej na początku czerwca 2018 r.  poprzez zamieszczenie na stronach www. Organizatora konkursu informacji o jego rozstrzygnięciu.   
                
4. O dokładnym terminie wręczenia nagród zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie i mailowo.

5. Wystawa pokonkursowa prac wszystkich uczestników będzie miała miejsce w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bytomiu, która objęła patronatem nasz konkurs. O dokładnym terminie wystawy również poinformujemy drogą telefoniczna i e-mailową.

VIII  POSTANOWIENIA KOŃCOWE                                                                                          

1. Nadsyłając pracę na konkurs, autor zgadza się na jej późniejsze upowszechnianie przez Organizatora na jego stronach internetowych.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników konkursu.
3. Prace nie będą zwracane uczestnikom konkursu i pozostają do dyspozycji organizatora.
4. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z konkursem.
5. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
6. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 45 w Bytomiu.

7.  Organizatorzy konkursu: mgr Ewelina Majewska (ewelina.majewska@op.pl), mgr Joanna Stefańska.


                                                                          Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie J